Privacyverklaring

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Oranjevereniging Everdingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Uw inschrijving in onze ledenadministratie verwerken
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden of afleveren van ons jaarboek en evt. een nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Oranjevereniging Everdingen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren
  • Publicatie van fotomateriaal ter promotie van de activiteiten van de Oranjevereniging

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Oranjevereniging Everdingen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via oveverdingen@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Foto/filmmateriaal

Foto/filmmateriaal wordt alleen gebruikt voor promotie van activiteiten van de Oranjevereniging. De aanwezige draagt zelf verantwoordelijkheid om ter plaatse of voorafgaande aan een evenement bij de fotograaf of een van de aanwezige bestuursleden te melden dat er geen foto’s van deze persoon of diens kind(eren) gepubliceerd mogen worden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Oranjevereniging Everdingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Gewone persoonsgegevens

Voor- en achternaam: tijd van lid zijn + maximaal 2 jaar
Geslacht: tijd van lid zijn + maximaal 2 jaar
Geboortedatum: tijd van lid zijn + maximaal 2 jaar
Adresgegevens: tijd van lid zijn + maximaal 2 jaar
Telefoonnummer: tijd van lid zijn + maximaal 2 jaar
IP-adres: tijd van lid zijn + maximaal 2 jaar
Overige persoonsgegevens: tijd van lid zijn + maximaal 2 jaar
Gegevens over uw activiteiten op onze website: maximaal 2 jaar
Internetbrowser en apparaat: maximaal 2 jaar
Rekeningnummer: tijd van lid zijn + maximaal 2 jaar

Bijzondere persoonsgegevens

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar: maximaal 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Oranjevereniging Everdingen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Oranjevereniging Everdingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Oranjevereniging Everdingen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Oranjevereniging Everdingen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, foto’s of filmpjes door Oranjevereniging Everdingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar oveverdingen@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oranjevereniging Everdingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met oveverdingen@gmail.com.