Nieuwsbrief nr. 114 november 2011

 

                       Oranjevereniging Everdingen

                                     organiseert…

Jaargang 12, nummer 114                                            november 2011

Activiteitenoverzicht

 

23 november                   Algemeen jaarlijkse ledenvergadering

07 december                   Bingo

04 januari 2012                 Bingo + Kinderbingo

08 januari 2012                 Winterwandeling

01 februari 2012               Bingo

07 maart 2012                  Bingo + Kinderbingo

04 april 2012                     Bingo

               ALGEMENE JAARLIJKSE LEDENVERGADERING

AGENDA  Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering van woensdag 23 november 2011.
De vergadering wordt gehouden in dorpshuis ’t Knooppunt en begint om 20.00 uur

 1. Opening. Welkom. Mededelingen.
 2. Vaststellen van de agenda.
 3. Notulen jaarvergadering 2010.
 4. Jaarverslag 2010/2011
 5. Financieel  jaarverslag en verslag kascommissie.
 6. Benoeming kascommissie.
 7. Samenstelling bestuur.Dick Stoffelen is aftredend en herkiesbaar. Benoemen van nieuwe bestuursleden.
 8. Evaluatie activiteiten afgelopen seizoen.
 9. Activiteiten 2011/2012. Nieuwe ideeën zijn van harte welkom.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting.

Kandidaten voor het bestuur kunnen zich tot 22 november aanmelden bij de secretaris, Mary Maarseveen, Oranjestraat 16. E-mail: marymaarseveen@ziggo.nl. tel.nr. 351679.

Dorpsgenoten,

We zijn al weer bijna aan het eind van een verenigingsjaar. We hebben een mooi jaar om op terug te kijken, met een heerlijke winterwandeling, een goede Koninginnedag met daaraan voorafgaand een zeer geslaagde feestavond, de seniorenavond en het zomerfeest. Helaas bleken er dit jaar onvoldoende talenten bereid zich in een mooie show te presenteren. Wij denken dat er toch genoeg mensen zijn die met vertrouwen naar zichzelf mogen kijken.

De eerste bingoavonden van het nieuwe seizoen zijn ook al geweest en ondanks de niet zo grote opkomst waren het toch gezellige avonden. De bingoavonden worden blijkbaar nog steeds gewaardeerd.

Aan het eind van een verenigingsjaar vindt de traditionele jaarvergadering plaats. Dit vormt tegelijkertijd de start van het nieuwe jaar met allerlei activiteiten.

Zoals u in de agenda voor de jaarvergadering kunt lezen is de voorzitter dit jaar aftredend en herkiesbaar. José en Mary zijn inmiddels vele jaren bestuurslid en komen zeker ook wel in aanmerking om af te treden. Om niet allemaal tegelijkertijd aftredend te zijn zullen zij volgend jaar aftredend zijn en misschien herkiesbaar.

Voor een bestuursfunctie heeft Patrick Wammes, onze ereburger zich kandidaat gesteld.

Wij zijn uiteraard ongelooflijk blij met dit aanbod, wij hopen hem daarom in de jaarvergadering met algemene stemmen te kunnen benoemen.

Het bestuur heeft zich afgelopen jaar echt grote zorgen gemaakt over het voortbestaan van de vereniging. Met een nieuw bestuurslid  kunnen we weer verder, maar we zijn ook op zoek naar nog tenminste twee kandidaten in verband met de voorbereidingen op de volgende feestweek in 2014. 

Vindt u een volledig bestuurslidmaatschap een te zware belasting, dan kunt u zich ook melden voor een bijzondere taak.

We kunnen veel mensen in de diverse werkgroepen gebruiken, bijvoorbeeld iemand voor Koninginnedag of een deel daarvan, het zomerfeest, de seniorenavond of de playbackshow. U kunt dan incidenteel aan een deel van de vergaderingen deelnemen zonder de verplichting bij alle vergaderingen aanwezig te zijn. Zo zijn er diverse mogelijkheden denkbaar.  

Tot ziens in de jaarvergadering op woensdag 23 november a.s.

Namens het bestuur

Dick Stoffelen

Kijk ook voor onze laatste en uitgebreide nieuwtjes op onze website.

 www.OranjeverenigingEverdingen.nl

Dit bericht is geplaatst in Activiteiten en getagd. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.